Veiligheid/Bit

Algemene informatie

Naar voorbeeld van de teams in Loosduinen en Escamp is sedert 2006 ook in Nieuw Waldeck een BIT actief. Veel mensen zijn enthousiast om voor hun buurt de handen uit de mouwen te steken. Het sluit goed aan bij de motivatie van buurtbewoners.

Het Buurt interventie Team (BIT) is verrassend snel van de grond gekomen. In het najaar van 2005 hield Stichting BOOG (nu WijkZ) op verzoek van het wijkberaad Nieuw Waldeck een enquête onder wijkbewoners. Hieruit bleek dat veel wijkbewoners zich niet veilig voelen, in het bijzonder door groepen al dan niet overlastgevende ‘hangjongeren’ en door de slechte staat van onderhoud van de openbare ruimte. Maar het resultaat was ook positief: de meerderheid gaf aan dat ze niet alleen problemen signaleerden, maar zich ook zelf verantwoordelijk voelden voor oplossingen.

Het wijkberaad nam daarop het initiatief om een BIT op te zetten. Een grote groep bewoners bleek bereid om tijd en energie in dit project te steken. Zestien wijkbewoners liepen proefrondes met de wijkagenten en volgden een training van BOOG (nu WijkZ).  Na Kraayenstein en Houtwijk was dit het derde veiligheidsteam in Loosduinen dat werkt aan een schone, hele en veilige wijk.

Om de belangrijkheid van hun stap te ondersteunen feliciteerde voormalig burgemeester Deetman de deelnemers in 2006 persoonlijk met het behalen van hun certificaat.

Werkgroep Buurt Interventie Team Nieuw Waldeck (BIT Nieuw Waldeck)

Het BIT Nieuw Waldeck is vertegenwoordigd als werkgroep binnen het Wijkberaad. Deze groep vrijwilligers is actief sinds 2006. Hetzelfde jaar als waarin het nieuwe wijkcentrum De Geest werd geopend.

Voor de leefomgeving is deze vrijwilligersgroep heel belangrijk. Het BIT-team is speciaal in het leven geroepen om de buitenruimte op orde te houden. Qua persoonlijke veiligheid, maar ook als het gaat om rommel op straat en andere gebreken in de openbare ruimte. Zij handhaven niet en ruimen ook niet op, maar zorgen er wel voor dat dit gebeurt. Zij zijn dan ook veel op straat te vinden en duidelijk herkenbaar met hun vestjes.

Doelstelling en beleid

Een BIT is een vorm van georganiseerde sociale controle met een sterke nadruk op het signaleren van ‘onveilige situaties’. Een BIT bestaat uit een groep vrijwilligers die regelmatig in groepsverband in de wijk rondloopt. Tijdens de wandeling let het BIT op zaken die de sociale veiligheid in de wijk kunnen vergroten, zoals gebreken in de openbare ruimte, onveilige verkeerssituaties en sociaal ongewenst gedrag. BIT-leden leren in een training en in de praktijk op welke wijze men met deze situaties om kan gaan. BIT-leden doen ervaring op in het effectief interveniëren bij conflicten in de openbare ruimte. Een andere doelstelling is mee te denken over mogelijke oplossingen bij buurtproblemen en hier initiatief toe nemen. Een voorbeeld hiervan kan zijn: ouderen uit de wijk voorlichting geven over hoe zij kunnen omgaan met babbeltrucs of andere wijkbewoners leren hoe zij anderen op een positieve manier kunnen aanspreken op gedrag.

Scholing en training dragen bij aan meer kennis en vaardigheden. Daarom volgen de BIT ‘ers regelmatig bijscholingen en zijn zij opgeleid als EHBO’er. Daarnaast hebben de leden van een BIT geleerd om de zaken die worden gesignaleerd bij het juiste adres te melden. Een BIT kan op verzoek van partners aan specifieke locaties of situaties aandacht geven. Bovendien kan een BIT (andere) buurtbewoners adviseren hoe zij de (sociale) veiligheid in hun buurt kunnen vergroten.

Pdf

Buurt Preventie Team

Samenwerking met partners

Partner van een BIT is in de eerste plaats de politie, want daar werkt zij nauw mee samen, en de gemeente en de woningbouwcorporaties voor meldingen van gebreken in de openbare ruimte. Uiteraard is er ook regelmatig contact en overleg met andere Buurt Interventie Teams of Buurt Preventie Teams in Loosduinen.Deze samenwerking is niet vrijblijvend. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig herzien.

Er is ook een stedelijk samenwerkingsverband. Alle veiligheidsteams in Den Haag zijn verenigd in het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven. De bijeenkomsten die dit netwerk een paar keer per jaar organiseert zorgen er voor dat men op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken op veiligheidsgebied, zoals wettelijke voorschriften, gemeentelijk en politioneel beleid en de stand van zaken op technisch gebied, en men ervaringen met andere teams kan uitwisselen.