Partners in de wijk

Inleiding

Het Wijkberaad Nieuw Waldeck is niet de enige organisatie die Nieuw Waldeck als werkgebied heeft. Er zijn er nog een aantal, waarvan het stadsdeelkantoor Loosduinen, de politie in Loosduinen aan de Aaltje Noordewierstraat en de WijkZ de belangrijkste zijn. Deze organisaties hebben niet alleen een groter werkgebied, maar zijn zelf ook onderdeel van een groter organisatieverband. De activiteiten van het wijkberaad en zijn werkgroepen zijn uitsluitend gericht op de openbare ruimte en werken aan leefbaarheid in de wijk.

Er zijn drie woningcorporaties die in Nieuw Waldeck actief zijn, te weten HaagWonen, Staedion en Hof Wonen. In de buurtbeschrijvingen is vermeld welke corporatie waar bezit heeft.

Behalve deze organisaties zijn er nog veel meer partners waar het wijkberaad bekend is of mee samenwerkt. Zo zijn er twee scholen in de wijk basisschool Het Lichtbaken en VMBO Maris Waldeck, een gezondheidscentrum, twee tandartspraktijken, tuincentrum Onings, bibliotheek Nieuw Waldeck, stadsboerderij de Kakelhof, twee zorgcentra voor ouderen en één voor jongeren, (groeps)woningen, Werk- en Leerlocatie Waldeck met dagbesteding voor geestelijk gehandicapten en diverse kleine zelfstandige bedrijven.

Van een andere orde is de samenwerking van het wijkberaad Nieuw Waldeck met de Commissie Loosduinen. De Commissie Loosduinen kan worden beschouwd als een stadsdeelcommissie. In de gemeente Den Haag is Loosduinen het enige stadsdeel met een eigen commissie. Dit fenomeen is ontstaan na de annexatie van Loosduinen door de gemeente Den Haag in 1923. In de voorwaarden van deze annexatie was de oprichting van een commissie van goede diensten opgenomen, die inspraak moest krijgen in alle plannen die de gemeente Den Haag in Loosduinen ten uitvoer zou willen brengen.

Hierna volgt een opsomming van alle partners, een omschrijving van hun bezigheden, de relatie die zij hebben met het wijkberaad, hun contactgegevens, een verwijzing naar hun website en eventuele nieuwsbrief en andere belangwekkende zaken.

Stadsdeelkantoor Loosduinen

Meer informatie

Met het gemeentelijke stadsdeelkantoor in Loosduinen heeft het wijkberaad zeer regelmatig periodiek en bilateraal overleg, zoals dat genoemd wordt. Dat betekent dat er georganiseerde vaste overleggen zijn, maar ook dat van tijd tot tijd op afspraak bij elkaar naar binnen wordt gelopen of het stadsdeelkantoor het bestuur of een vertegenwoordiging uitnodigt hun mening ergens over te geven.

Het stadsdeelkantoor is ook adviserend op het gebied van subsidies die door het wijkberaad worden aangevraagd voor allerlei activiteiten. Verder zijn zij beeldvormend voor het beleid dat door de gemeenteraad een maal per vier jaar wordt vastgesteld en wordt vastgelegd in wijkprogramma’s.

Doordat Nieuw Waldeck ‘achter de voordeur’ problematiek ervaart die te vergelijken is met de problemen waar de zogenoemde krachtwijken mee worstelen, krijgt de wijk in het kader van de wijkaanpak extra financiële ondersteuning. Met dit geld is het mogelijk extra menskracht te steken in het vinden van een oplossing. Een speciaal aangestelde wijkmanager voor Nieuw Waldeck is belast met de uitvoering van dit beleid. Ook met deze wijkmanager heeft het wijkberaad regelmatig overleg.

Politie Loosduinen

Meer informatie

Samenwerking van het wijkberaad met de politie Loosduinen vindt plaats op twee niveau’s. Het Buurt Interventie Team (BIT) werkt bij de dagelijkse gang van zaken nauw samen met de wijkagent(en) en voeren daarvoor een soort werkoverleg, maar zij hebben ook regelmatig informatiebijeenkomsten met BIT’s en wijkagenten van andere wijken in Loosduinen.Zie de pagina BIT/Veiligheid voor meer informatie.

Bestuurlijke besprekingen gaan voornamelijk via de plenaire vergaderingen van de Commissie Loosduinen. Tot voor kort waren er werkoverleggen op het stadsdeelkantoor Loosduinen waar alle professionele partners vier maal per jaar aanwezig waren om verslag te doen van hun werkzaamheden, plannen en bevindingen. Zo ook de (school)wijkagenten van politie Loosduinen. Dat overleg is door de gemeente echter beëindigd.

Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Veiligheid/Bit

Er zijn momenteel geen aanstaande Veiligheid/BIT evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.