Duurzaamheid

Ganzenprobleem

Op de Louis Armstrongkade en Oude Haagweg hebben bewoners al vanaf 2012 veel last van een grote groep ganzen die zich daar ophoudt. Zij versperren de weg voor het verkeer, laten veel uitwerpselen achter en eten de walkanten en bloemperkjes kaal. Ook omdat bewoners de ganzen voeren blijven ze waar ze zijn en komen zelfs naar mensen toe. Op sommige mensen komt dit bedreigend over. De overlast was zelfs van zodanige aard dat TV-West er in mei 2014 een reportage van heeft uitgezonden.

Met medewerking van de Dierenbescherming en de Stichting Hofganzen is toen gezocht naar een diervriendelijke mogelijkheid het aantal ganzen te verminderen. Die oplossing werd gevonden in de uitplaatsing (verhuizing) van een groot deel van de ganzen naar het ganzenparadijs in Drenthe. Het wijkberaad is van dit voornemen op de hoogte gebracht en akkoord mee gezien de uitermate diervriendelijke wijze waarop de ganzen zouden worden verhuisd. Om de omwonenden van de maatregel op de hoogte te brengen is een voorlichtingsavond in het Loosduinse Hof georganiseerd. Die heeft op 11 december 2014 plaatsgevonden.

De avond begon wat rumoerig omdat een paar bewoners er bij voorbaat van uit gingen dat de verhuizing van de ganzen op een niet-diervriendelijke wijze zou gaan plaatsvinden en het niet zouden overleven. Beide uitgangspunten bleken in het geheel niet te kloppen. Uit de door de voorzitter van de Stichting Akka’s Ganzenparadijs in Dalen (Drenthe) gehouden voordracht kwam naar voren dat zowel de selectie van de in aanmerking komende ganzen, als het vangen en het vervoer naar Drenthe op een zeer diervriendelijke manier zal gaan plaatsvinden. Eenmaal aangekomen in Drenthe zullen ze een nieuw tehuis vinden op het ganzenparadijs of op een vertrouwd adoptieadres.

Om te verhinderen dat er binnen korte tijd opnieuw een overvloed aan ganzen zouden zijn, is ook besloten dat een aantal van de eieren in de toekomst zullen worden behandeld met maisolie waardoor ze niet uitkomen. De niet-uitgekomen eieren worden na een paar dagen weggehaald, opdat de ganzen niet blijven broeden op eieren die niet meer kunnen uitkomen.

Na beantwoording van een behoorlijk aantal vragen en af en toe een discussie konden alle aanwezigen akkoord gaan met de voorgestelde oplossing.

Terugblik Resultaten & Activiteiten 2021

  • Actie bloemenzaadjes voorjaar
  • Snoei en bloeiactie mei en september 2021, bijdragen aan een mooie groene omgeving, dode takken gesnoeid, planten aangeplant, onkruid weggehaald en delen van de wijk waar projecten waren weer een stuk verbeterd
  • 25 vogelhuisjes geplaatst om vogels nestgelegenheid te geven. Dit draagt bij aan biodiversiteit zichtbaar maken in de stad en het ziet er natuurlijk ook gewoon heel gezellig uit
  • Voorjaars- en Najaarsvergadering 2021 waar het onderwerp duurzaamheid is besproken met bewoners
  • Meerdere bijeenkomsten gehad met bewoners die interesse hebben in het onderwerp en die mee willen denken, gesplitst in een werkgroep kleine duurzame initiatieven en een werkgroep energie coöperatie
  • Drie afvalacties in de wijk gedaan; in maart, juni met kano’s op het water en in september

Activiteiten

De werkgroep Water is een voortzetting van de Commissie Water, waarvan de werkzaamheden uitvoerig zijn beschreven in de algemene informatie. De taakstelling van de werkgroep ligt in het op peil houden van de kwaliteit van het water in de watergangen (= sloten) van Nieuw Waldeck. Alles wat daarmee te maken heeft valt binnen hun werkgebied. Dat houdt in alles wat leeft in en rondom de sloot en alles wat daarvoor een gevaar kan zijn. Wij hebben het dan over flora en fauna, maar ook over de visstand. En vervuiling door takken en/of bladeren, zwerfvuil of afgedankte spullen.

Wateronderzoek door studenten MBO Lentiz

Afwerking van de punten uit het hiervoor staande rijtje bleek echter niet voldoende. De werkelijke oorzaak was nog steeds niet achterhaald. Tijd dus voor een eigen onderzoek.Twee studenten van de opleiding Watermanagement aan de MBO Greenport van de Lentiz Onderwijsgroep in Naaldwijk bleken bereid en kregen toestemming hun stageperiode te gebruiken voor een onderzoek naar de kwaliteit van de watergangen in Nieuw Waldeck en als afstudeeropdracht hierover ieder voor zich een rapport uit te brengen.

Thema-avond Water

Na enige maanden onderzoek te hebben gedaan in de wateren van Nieuw Waldeck, presenteerden beide studenten van MBO Greenport op 26 juni 2013 de resultaten van hun onderzoek aan een vertegenwoordiging van alle betrokken partijen. Met deze presentatie en de aanbieding van het adviesrapport en eindrapport sloten beide studenten met goed gevolg hun studie Watermanagement af.

De belangrijkste conclusies van beide rapporten zijn dat de meeste problemen worden opgelost door te baggeren. Verder is de doorstroomsnelheid rond het King Olivereiland niet voldoende.
Vermenging van de inhoud van het vuilwaterriool met het hemelwaterriool is ten tijde van het onderzoek niet aan te tonen. De geschetste problemen op dit punt worden geweten aan miscommunicatie tussen de bewoners en betrokken partijen.

De gemaakte afspraken om eind 2014 begin 2015 alle watergangen extra diep te baggeren en de installatie van een jetstream fontein bij de rode touwen op het King Olivereiland zouden dus afdoende moeten zijn om de kwaliteit van het water in Nieuw Waldeck op peil te houden.

Watertuinen

Een van de ideeën om de kwaliteit van het water in Nieuw Waldeck blijvend op peil te houden was het idee watertuintjes aan te leggen. Door het aanbrengen van extra beplanting in het water wordt de hoeveelheid zuurstof in het water bevorderd en wordt een tehuis geboden voor talrijke levensvormen.

Omdat dit idee met groot enthousiasme werd ontvangen door de vrijwilligers is op 4 november 2014 een informatiebijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum De Geest en een presentatie over dit onderwerp verzorgd.

Na de informatiebijeenkomst is een projectgroep Watertuinen gevormd van ongeveer 20 wijkbewoners. Al snel lagen er voor negen locaties ideeën op tafel om een watertuin in te richten. Op 11 november 2016 is daarvan pas op één locatie, de Puccinistraat, een watertuin geplaatst.

Een tweede watertuinproject is al geruime tijd in voorbereiding en lijkt in 2018 werkelijkheid te gaan worden.

Downloads

Na de informatiebijeenkomst is een projectgroep Watertuinen gevormd van ongeveer 20 wijkbewoners. Al snel lagen er voor negen locaties ideeën op tafel om een watertuin in te richten. Op 11 november 2016 is daarvan pas op één locatie, de Puccinistraat, een watertuin geplaatst.

Meer informatie opvragen
Logo

Komende activiteiten

Planner

Wijkberaad

Er zijn momenteel geen aanstaande Wijkberaad evenementen.
Planner

Groen

Er zijn momenteel geen aanstaande Groen evenementen.
Planner

Duurzaamheid

Er zijn momenteel geen aanstaande Duurzaamheid evenementen.
Planner

Leefomgeving

Er zijn momenteel geen aanstaande Leefomgeving evenementen.
Planner

En verder...

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.