Het Corona virus houdt flink huis in Nederland, Loosduinen. Ons leven staat op zijn kop. Ook het Wijkberaad Nieuw Waldeck ondervindt daar de gevolgen van. Activiteiten met en voor bewoners zijn onmogelijk en de traditionele wijze van vergaderen is verleden tijd.
 
Woensdag 29 april zou het wijkberaad samen met bewoners in wijkcentrum De Geest bijeenkomen om tijdens de halfjaarlijkse bewonersvergadering de behaalde resultaten van het vorige jaar te evalueren en om de hierbij behorende jaarstukken te laten goedkeuren. Gezien de beperkende maatregelen die de overheid heeft opgelegd heeft het bestuur besloten ditmaal online te vergaderen. Iedereen blijft dus thuis.
 
Online publicatie
 
De agenda en het inhoudelijke- en financiële jaarverslag over 2019, het verslag van de vorige bewonersvergadering van 27 november jl. staan nu als bijlage bij dit artikel en kunnen worden bekeken en naar behoefte worden gedownload.
Iedere bewoner van Nieuw Waldeck is welkom om door middel van het reactieformulier op de website commentaar te leveren op of vragen te stellen over beide verslagen.
Ook op het agendapunt over de voorgestelde bestuurswisseling kan worden gereageerd.
Daarvoor is alle tijd! Pas op de volgende vergadering, in november 2020, wordt vastgesteld of de inhoudelijke en financiële verantwoording en bestuurswisseling zijn goedgekeurd.
Reacties van bewoners worden zo veel mogelijk per kerende post behandeld. Iedereen krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
 
Het Wijkberaad Nieuw Waldeck had u liever persoonlijk ontmoet, maar gezien de huidige omstandigheden nemen wij aan dat iedereen met de voorgestelde gang van zaken akkoord
kan gaan.
 
Thuisblijven: Tijd voor de toekomst!
 
Begin dit jaar heeft het wijkberaad besloten zich te vernieuwen en leek het een goed idee te starten met de eerste ‘Nieuw-Waldeck-Netwerkborrel’ met heuse hapjes en drankjes.
Er waren verschillende partijen – ook de gemeentelijke overheid – uitgenodigd om informatie te verstrekken over allerlei trendy vraagstukken.
Dé kans voor bewoners om informatie te vergaren en antwoorden te verkrijgen over prangende zaken.
Van uitstel komt beslist geen afstel. Wij hopen in het najaar iedereen alsnog uit te kunnen nodigen voor deze nieuwe manier van bijeenkomen!